Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου 2008

Debian Vim syntax highlighting tip

To enable syntax highlighting in Vim, locate the file /etc/vim/vimrc.

Open it with your favorite editor and uncomment the syntax on line.

Δεν υπάρχουν σχόλια: