Τρίτη, 29 Ιουλίου 2008

Cool transparent xfce4-terminal without borders

alltray "xfce4-terminal --geometry=123x26+240+160 --hide-menubar --hide-borders --hide-toolbars"

Δεν υπάρχουν σχόλια: