Κυριακή, 17 Φεβρουαρίου 2008

Kill application!

kill -9 `pgrep nameofapplication`

Δεν υπάρχουν σχόλια: