Τρίτη, 13 Νοεμβρίου 2007

/etc/apt/sources.list

deb http://ftp.de.debian.org/debian/ testing main contrib non-free
deb-src http://ftp.de.debian.org/debian/ testing main contrib non-free

deb http://security.debian.org/ lenny/updates main contrib non-free
deb-src http://security.debian.org/ lenny/updates main contrib non-free

#for beryl
#deb http://debian.beryl-project.org etch main
#deb-src http://debian.beryl-project.org etch main

Δεν υπάρχουν σχόλια: